Miłujcie się, jak JA Was umiłowałem (J 15, 12) (03.02.2014)

przez | 13 marca 2014

To Jezus ma być miarą naszej miłości. Bo tak jak ON nie miłuje nikt. Aż przez swoją śmierć! Aż przez uratowanie Ciebie od śmierci! (posłuchaj świadectwa Andrzeja) Aż przez swoje Zmartwychwstanie!

To jest przykazanie nowe, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie, tak jak Ja Was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (por. J 13, 34-35). Dalej św. Jan w swoim I Liście mówi: Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować (1 J 4, 8-11).

Święty Paweł mówi podobnie. Bądźmy więc naśladowcami Boga, jako Jego dzieci umiłowane i postępujmy drogą miłości, bo i Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas (por. Ef 5, 1-2a).

W Starym Testamencie było napisane: Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan (Kpł 19, 18). Jezus w Nowym Testamencie w Kazaniu na Górze dołożył do niego nowe objaśnienie: Miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują (Mt 5, 44). Podobnie jest zapisane u św. Łukasza (Łk 6, 27-36) z dodatkiem: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny.

Zobaczmy więc, że w Starym Testamencie miarą miłości bliźniego była nasza miłość własna, a Jezus miarą miłości bliźniego czyni miłość i miłosierdzie Boga. Uczniowie Jezusa winni miłować nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą (por 1 J 3, 18), tzn. traktować ludzi jak braci, ratować ich w niedostatku, oddać życie za nich (por. wersety 16-17).


Jeśli chcesz pobrać nagranie skorzystaj z tego linku.

Źródło: TV Trwam